Filipino Songs and Lyrics Library

Kaye Cal – Nyebe

Kaye Cal – Nyebe

Hindi ko maintindihan
Pag – ibig mo’t kapatawaran
Pag-ibig na di mapantayan
Hinding hindi mo ko iniwan

I don’t understand
Your love and forgiveness
Love that can’t be equaled
You never left me

Sino ba naman ako
Akoý di karapat dapat
Sino ba naman ako?
Upang mahalin ng ganito

Who am I?
I’m not worthy
Who am I?
For you to love me like this

Akoý kulang ngunit pinuno mo ng pagmamahal
Di mo kawalan
Ngunit ang sabi mo
Ako’y iyong yaman
Ako’y binago mo
Ikaw ang buhay ko
Walang katulad mo sa mundo
Panghahawakan ko’ng pag-ibig mo
Sa’yo lamang ako
Saýo lamang ako

I am lacking but you filled me with love
Not your loss
But you said
I’m your treasure
You changed me
You’re my life
No one like you in this world
I’ll hold on to your love
I’m only yours
I’m only yours

Kahit maramot kong sinasarili
Tinalikuran di ka pinili
Hangin lamang salita ng aking labi
Subalit pag-ibig mo pa rin naghari

Even if was greedy and selfish
Turned my back and didn’t choose you
The wind are the words on my lips
But your love still reigned

Sino ba naman ako
Ako’y hindi karapat dapat
Sino ba naman ako
Upang mahalin ng ganito

Who am I?
I’m not worthy
Who am I?
For you to love me like this

Akoý kulang ngunit pinuno mo ng pagmamahal
Di mo kawalan
ngunit ang sabi mo
Ako’y iyong yaman
Ako’y binago mo
Ikaw ang buhay ko
Walang katulad mo sa mundo
Panghahawakan ko’ng pag-ibig mo
Sa’yo lamang ako

I am lacking but you filled me with love
Not your loss
But you said
I’m your treasure
You changed me
You’re my life
No one like you in this world
I’ll hold on to your love
I’m only yours
I’m only yours

Walang sino man ang katulad mo
natatangi ang pag-ibig mo
kulang ang kahit ano-anong salita ng pasasalamat
Bakit pag-ibig mo lamang sakin ang nagpamulat
Binuksan ang mga mata ng aking puso
kita ko na ang tunay na kulay; anyo ng mundo
Hindi na ako lilisan sa piling mo
‘Yan ang ika-lulumpo ng buhay ko

There’s no one else like you
Your love is one and only
Whatever words of gratitude is not enough
Why is your love the only thing that opened my eyes
Opened the eyes of my heart
I now see the real color; the image of the world
I will never leave your side
That will make my life feel incomplete

Akoý kulang ngunit pinuno mo ng pagmamahal
Di mo kawalan
ngunit ang sabi mo
Ako’y iyong yaman
Ako’y binago mo
Ikaw ang buhay ko
Walang katulad mo sa mundo
Panghahawakan ko’ng pag-ibig mo
Sa’yo lamang ako
Saýo lamang ako
Ako’y binago mo
Ikaw ang buhay ko
Walang katulad mo sa mundo
Panghahawakan ko’ng pag-ibig mo
Sa’yo lamang ako

I am lacking but you filled me with love
Not your loss
But you said
I’m your treasure
You changed me
You’re my life
No one like you in this world
I’ll hold on to your love
I’m only yours
I’m only yours
You changed me
You’re my life
No one like you in this world
I’ll hold on to your love
I’m only yours

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *